Od 1. dubna 2017 se očekává rozsáhlejší novelizace zákona o daních z příjmů. Řada změny se má týkat odpisování majetku.

  • Odpisování technického zhodnocení

V současné době mohou odpisovat technické zhodnocení pouze nájemci nebo uživatelé u pronajatého majetku nebo majetku pořízeného na finanční leasing. Podle návrhu má být umožněno odpisování technického zhodnocení i jinými osobami než nájemcem, a to vždy pokud dochází k přenechání věci k užití jinému, například u podnájemce.

  • Daňové odpisování nehmotného majetku

U daňového odepisování nehmotného majetku je stanovena pevná doba rovnoměrného odepisování. Nově se navrhuje, aby byl majetek odpisován „nejméně“ po stanovenou dobu. Může být tedy daňově odpisován déle. To se nemá týkat majetku s právem užívání na dobu určitou a majetku, jehož odpisování započalo před účinností změny.