Dne 1. ledna 2021 vstoupil v účinnost nový zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, který nově definuje veškeré povinnosti spojené s rozšířenou odpovědností výrobců týkající se elektroodpadu v České republice. Kromě zavedení principu takzvané ekomodulace, která umožňuje promítnout do poplatků za jednotlivé výrobky uváděné na trh jejich dopad na životní prostředí, stanoví zákon také povinnost uvádět viditelný recyklační příspěvek na daňových dokladech. Ve WinDUO®64 je možné toto řešit automatizovaně pomocí funkce Spřažené zboží.

Viditelný recyklační příspěvek

Zákon ukládá výrobcům, distributorům a posledním prodejcům novou povinnost uvádět při prodeji nového elektrozařízení či pneumatik náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení či pneumatik. Náklady za sběr a recyklaci je povinné uvádět jako samostatný údaj jasným a viditelným způsobem odděleně od konečné ceny výrobku, a to zejména na daňovém dokladu (příp. účtence, faktuře). Výše příspěvku se uvádí ve vztahu k 1 kusu výrobku nebo 1 kilogramu prodávaných výrobků. Do konce roku 2020 bylo na rozhodnutí dotyčných subjektů, zda příspěvek uvádět budou či nikoli.

Jakých výrobků se viditelný recyklační příspěvek týká?

Povinnost se vztahuje na subjekty při prodeji či distribuci nových elektrozařízení a pneumatik, a to bez ohledu na to, zda jsou uváděny na trh samostatně nebo jako součást či příslušenství jiných výrobků. Z této povinnosti jsou vyjmuty přenosné baterie a akumulátory, u kterých se viditelný recyklační příspěvek naopak uvádět nesmí. Při prodeji nových elektrozařízení stále platí povinnost posledních prodejců informovat spotřebitele o konečné ceně dle zákona o cenách, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky (do kterých patří také viditelný recyklační příspěvek).

Sankce za neuvedení viditelného recyklačního příspěvku

Přestupku se dopustí výrobce, distributor či poslední prodejce v případě, že (i) neuvede jasným a viditelným způsobem odděleně od konečné ceny výrobku viditelný recyklační příspěvek; nebo (ii) jej uvede sice odděleně, ale v rozporu s příslušnými ustanoveními předmětného zákona, které stanoví výši, ve které se má uvádět.