Návrh novelizace zákona o DPH upravuje mj. i oblast oprav základu daně a pravidla pro opravné daňové doklady.

Podle současných pravidel zákona o DPH je oprava základu daně samostatným zdanitelným plněním, které se považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém plátce opravou snižuje základu daně a odběratel obdržel opravný daňový doklad. Toto pravidlo přináší nejistotu ohledně toho, ve kterém zdaňovacím období lze snížit základ daně a tím i daň na výstupu.

Podle nově navrhovaného pravidla má být oprava základu daně považována za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dnem, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně. To znamená změny v nastavení systému a v náležitostech opravných daňových dokladů.

Plátce je povinen vystavit opravný daňový doklad a vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění do 15 dnů. V tomto zdaňovacím období má být oprava základu daně jako samostatné zdanitelné plnění uvedena v daňovém přiznání. Podle důvodové zprávy má plátce skutečně vynaložit (v případě potřeby i opakovaně) veškeré úsilí k doručení opravného daňového dokladu.